جدول نمره دهی آیلتس

برای محاسبه ی نمره ی آیلتس خود از ابزار زیر استفاده نمایید.

IELTS Band Score Calculator

  Raw Score /40 IELTS Band
Listening - out of 40 9
General Reading - out of 40 9
Academic Reading - out of 40 9